Välkommen till Öregrundspiren AB

Öregrundspiren AB är ett bolag som har investerat i en brygganläggning i Öregrund med mer än 90 båtplatser.

Anläggningen är belägen på insidan av den stora vågbrytaren/stenpiren (Öregrundspiren) som utgör ett väsentligt skydd för Öregrunds Hamn.

Efter att ha startats som ett projekt år 2001 av ett mindre antal entusiaster med ett intresse av att öka utbudet av båtplatser i centrala Öregrund, bildades bolaget år 2002. Bolaget kunde efter ett flertal möten med Östhammars Kommun, ägare av stenpiren och vattenområdet, teckna ett arrendeavtal med Kommunen.

Under diskussionerna konsulterade och bekostade bolaget expertis från bl a KTH i Stockholm för seriösa beräkningar av våghöjder och andra väsentliga förutsättningar, för att därigenom få bekräftelse på möjligheterna att realisera projektet. Bolaget har under åren investerat ett flertal miljoner i anläggningen vilket i sin helhet finansierats av bolagets aktieägare, dvs utan extern belåning.

Varje båtplats representeras av ett antal aktier, där antalet varierar beroende på storlek på platsen. Aktieinnehavet är också förenat med en rättighet att hyra båtplatsen av bolaget mot en årlig avgift. Årsavgiften varierar med storleken på båtplatsen.

Båtplatserna är indelade i olika fyra storlekar, där maximal bredd på båten är en begränsande faktor (2,40, 2,70, 3.30 resp. 4,50 meter i maximal båtbredd). Samtliga båtplatser har tillgång till en gångbom som också avgränsar storleken på respektive båtplats. El finns tillgängligt för de som så önskar, genom anmälan till ett särskilt andelssystem.

Samtliga aktieägare är bundna av ett aktieägaravtal och ett arrendeavtal visavi bolaget. Aktieägare kan vidareuthyra sin båtplats mot att avtala efterlevnad till gällande regler. Aktierna är överlåtbara, och över tid har ca 20-30% av antalet aktier/båtplatser skiftat ägare.”

GDPR information

Möjligheten till personlig inloggning på hemsidan är en framtida funktion som för tillfället inte är möjlig att lösa. Det medför ett par justeringar i den GDPR information som skickades ut med kallelse till årsstämma i juni 2018. Du hittar den aktuella GDPR informationen för Öregrundspiren här