Öregrundspiren ABs behandling av personuppgifter

Enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25 maj 2018 är Öregrundspiren AB skyldiga att informera om vilka personuppgifter vi sparar, varför vi sparar dem och hur länge.

Öregrundspiren AB sparar personuppgifter som:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Vi sparar informationen:

 • för att registrera våra aktieägare i aktieboken
 • för att registrera aktieägare tillika båtplatsägare i kundregister för fakturering av årsavgifter
 • som räkenskapsmaterial i vår bokföring
 • för att skicka ut inbjudan till årsstämma/bolagsstämma samt hantera anmälan till dessa
 • för att nå ut till aktieägarna och informera om Öregrundspiren ABs aktuella händelser
 • vid besök på vår webbplats då du fyllt i kontaktformulär
 • för att hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt.

Vi sparar personuppgifter som avser aktieägare under den tid som aktieinnehav finns på laglig grund av rättsliga förpliktelser enligt bland annat Aktiebolagslagen.

Vi sparar information i form av räkenskapsmateriel i sju till tio år på laglig grund av rättsliga förpliktelser enligt bland annat Bokföringslagen.

Vi sparar kontaktinformation som du har lämnat vid intresseanmälan om att hyra eller förvärva båtplats så länge intresset kvarstår på laglig grund av vårt berättigade intresse.

Vi sparar kontaktinformation vid andra kontakter som tagits med oss i ett till två år på laglig grund av berättigat intresse.

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter, t ex Aktiebolagslagen.

Har du några frågor om den här informationen eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt vill utnyttja dina rättigheter kontakta oss på e-post liselotte.soder@econom.se